ترجمه
حذف

cooperation

مشارکت

noun

اسم

UK : kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən

US : koʊˌɑː.pəˈreɪ.ʃən

google image of cooperation

cooperation image / تصویر
cooperation image / تصویر
cooperation image / تصویر
cooperation image / تصویر
cooperation image / تصویر

Description of cooperation

SENTENCE of cooperation

 • opposite of

 • disunity

 • نفاق

 • division

 • تقسیم

 • discord

 • اختلاف

 • dissent

 • مخالفت

 • disunion

 • جدایی

 • noncooperation

 • عدم همکاری

 • conflict

 • تعارض

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • discordance

 • ناهماهنگی

 • disharmony

 • ناهماهنگی

 • dissension

 • اختلاف

 • dissidence

 • مخالفت

 • dissonance

 • ناهماهنگی

 • opposition

 • مخالفت

 • severance

 • جدایی

 • synonyms of

 • collaboration

 • همکاری

 • teamwork

 • کار گروهی

 • partnership

 • شراکت

 • unity

 • وحدت

 • association

 • اتحادیه

 • concurrence

 • توافق

 • liaison

 • رابط

 • coordination

 • هماهنگی

 • synergy

 • هم افزایی

 • accord

 • توافق

 • affiliation

 • وابستگی

 • alliance

 • اتحاد

 • coaction

 • انعقاد

 • coalition

 • ائتلاف

 • concert

 • کنسرت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی