ترجمه
حذف

cost

هزینه

noun

اسم

UK : kɒst

US : kɑːst

google image of cost

cost image / تصویر
cost image / تصویر
cost image / تصویر
cost image / تصویر
cost image / تصویر

Description of cost

SENTENCE of cost

 • opposite of

 • payment

 • پرداخت

 • repayment

 • بازپرداخت

 • remittance

 • حواله

 • settlement

 • توافق

 • defrayal

 • استیضاح

 • advantage

 • مزیت - فایده - سود - منفعت

 • benefit

 • سود

 • blessing

 • برکت

 • bonus

 • جایزه

 • help

 • کمک

 • gain

 • کسب کردن

 • perk

 • امتیاز

 • assistance

 • معاونت

 • privilege

 • امتیاز

 • aid

 • کمک

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی