ترجمه
حذف

counselor

مشاور

noun

اسم

UK : ˈkaʊn.səl.ɚ

US : ˈkaʊn.səl.ər

google image of counselor

counselor image / تصویر
counselor image / تصویر
counselor image / تصویر
counselor image / تصویر
counselor image / تصویر

Description of counselor

SENTENCE of counselor

 • opposite of

 • pupil

 • شاگرد

 • student

 • دانشجو

 • disciple

 • شاگرد

 • novice

 • تازه کار

 • apprentice

 • شاگرد کارآموز

 • trainee

 • کارآموز

 • learner

 • یادگیرنده

 • beginner

 • مبتدی

 • undergraduate

 • کارشناسی

 • protege

 • تحت حمایت

 • attendant

 • خدمتکار

 • understudy

 • کم مطالعه

 • junior

 • جوان

 • neophyte

 • کاراموز

 • tenderfoot

 • پا حساس

 • synonyms of

 • lawyer

 • وکیل

 • attorney

 • وکیل

 • counsel

 • مشاوره

 • advocate

 • مدافع

 • solicitor

 • وکیل دادگستری

 • mouthpiece

 • سخنگو

 • attorney-at-law

 • وکیل دادگستری

 • counselor-at-law

 • مشاور حقوقی

 • legal eagle

 • عقاب قانونی

 • ambulance chaser

 • تعقیب کننده آمبولانس

 • legal beagle

 • بیگل قانونی

 • counsellorUK

 • مشاور انگلستان

 • barrister

 • وکیل دادگستری

 • brief

 • مختصر

 • legal practitioner

 • متخصص قانونی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی