ترجمه
حذف

couple

زن و شوهر

noun

اسم

UK : ˈkʌp.əl

US : ˈkʌp.əl

google image of couple

couple image / تصویر
couple image / تصویر
couple image / تصویر
couple image / تصویر
couple image / تصویر

Description of couple

SENTENCE of couple

 • opposite of

 • individual

 • شخصی

 • army

 • ارتش

 • crowd

 • جمعیت

 • flock

 • گله

 • gazillion

 • گازیلیون

 • horde

 • گروه گروهی

 • host

 • میزبان

 • jillion

 • جیلیون

 • kazillion

 • کازیلیون

 • legion

 • لژیون

 • loads

 • بارها

 • many

 • زیاد

 • mountain

 • کوه

 • multitude

 • انبوه

 • oodles

 • اودلز

 • synonyms of

 • pair

 • جفت

 • duo

 • دوتایی

 • twosome

 • دو نفره

 • dyad

 • زوج

 • twain

 • دوتایی

 • couplet

 • دوبیتی

 • two

 • دو

 • duology

 • دوشناسی

 • duplet

 • دوتایی

 • doublet

 • دوتایی

 • duad

 • دواد

 • brace

 • بند شلوار

 • twins

 • دوقلوها

 • team

 • تیم

 • doubleton

 • دوبلتون

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی