ترجمه
حذف

course

دوره

noun

اسم

UK : kɔːs

US : kɔːrs

google image of course

course image / تصویر
course image / تصویر
course image / تصویر
course image / تصویر
course image / تصویر

Description of course

SENTENCE of course

 • opposite of

 • cessation

 • توقف

 • disorder

 • بی نظمی

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • halt

 • مکث

 • stoppage

 • توقف

 • individual

 • شخصی

 • interruption

 • وقفه

 • disarray

 • بی نظمی

 • one-off

 • یکباره

 • break

 • زنگ تفريح

 • difference

 • تفاوت

 • inaction

 • بی عملی

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی