ترجمه
حذف

cousin

عمو زاده

noun

اسم

UK : ˈkʌz.ən

US : ˈkʌz.ən

google image of cousin

cousin image / تصویر
cousin image / تصویر
cousin image / تصویر
cousin image / تصویر
cousin image / تصویر

Description of cousin

SENTENCE of cousin

 • I went over to Ireland for my cousin`s wedding.

 • من برای عروسی پسر عمویم به ایرلند رفتم.

 • Tiago has nine cousins - five girls and four boys.

 • تیاگو نه پسر عمو دارد - پنج دختر و چهار پسر.

 • She ran excitedly down the hall to greet her cousins.

 • او با هیجان در راهرو دوید تا به پسرعموهایش سلام کند.

 • All of the cousins are very close and love meeting up.

 • همه پسرعموها خیلی صمیمی هستند و دوست دارند با هم ملاقات کنند.

 • Daniel and Ralph are cousins - their mums are sisters.

 • دانیل و رالف پسر عمو هستند - مادران آنها خواهر هستند.

 • opposite of

 • nonrelative

 • غیر نسبی

 • disaffiliation

 • عدم وابستگی

 • dissociation

 • تفکیک

 • opposition

 • مخالفت

 • antagonism

 • تضاد

 • disunion

 • جدایی

 • separation

 • جدایش، جدایی

 • dissimilarity

 • عدم شباهت

 • synonyms of

 • relation

 • رابطه

 • relative

 • نسبت فامیلی

 • kin

 • خویشاوندان

 • kinsman

 • خویشاوند

 • kinswoman

 • زن خویشاوند

 • colleague

 • همکار

 • companion

 • همراه و همدم

 • counterpart

 • همتا

 • coz

 • coz

 • friend

 • دوست

 • nobleman

 • نجیب زاده

 • partner

 • شریک

 • niece

 • دختر برادر یا خواهر و غیره

 • aunt

 • عمه

 • uncle

 • عمو یا دایی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی