ترجمه
حذف

cow

گاو

noun

اسم

UK : kaʊ

US : kaʊ

google image of cow

cow image / تصویر
cow image / تصویر
cow image / تصویر
cow image / تصویر
cow image / تصویر

Description of cow

SENTENCE of cow

 • The farmer called the vet out to treat a sick cow.

 • کشاورز دامپزشک را برای درمان یک گاو بیمار فراخواند.

 • We watched the cow suckling her calves.

 • ما گاو را که در حال شیر خوردن گوساله هایش بود تماشا کردیم.

 • The cows were grazing in the meadow.

 • گاوها در چمنزار چرا می کردند.

 • We visited a dairy farm and saw the cows being milked.

 • ما از یک مزرعه لبنی بازدید کردیم و دیدیم که گاوها در حال دوشیدن هستند.

 • A cow goes `moo` and a dog goes `bow-wow`.

 • یک گاو مو می رود و یک سگ تعظیم واو.

 • opposite of

 • calm

 • آرام

 • comfort

 • راحتی

 • embolden

 • جسور کردن

 • encourage

 • تشويق كردن

 • gladden

 • خوشحال

 • hearten

 • جرأت دادن

 • help

 • کمک

 • incite

 • تحریک کردن

 • inspirit

 • الهام بخش

 • please

 • لطفا

 • soothe

 • آرام کردن

 • assist

 • کمک کند

 • aid

 • کمک

 • make happy

 • خوشحال کردن

 • reassure

 • اطمینان دادن

 • synonyms of

 • bovine

 • گاو

 • cattle

 • گاو

 • bull

 • گاو نر

 • buffalo

 • بوفالو

 • ox

 • گاو نر

 • yak

 • قایق

 • wagyu

 • واگیو

 • Bos taurus

 • Bos Taurus

 • calf

 • گوساله

 • bullock

 • گاو نر

 • heifer

 • تلیسه

 • boss

 • رئیس

 • bossy

 • رئیس

 • neat

 • مرتب

 • beef

 • گوشت گاو

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی