ترجمه
حذف

craft

مهارت

noun

اسم

UK : krɑːft

US : kræft

google image of craft

craft image / تصویر
craft image / تصویر
craft image / تصویر
craft image / تصویر
craft image / تصویر

Description of craft

SENTENCE of craft

 • I bought a wooden salad bowl at the local craft fair.

 • من در نمایشگاه صنایع دستی محلی یک کاسه سالاد چوبی خریدم.

 • The show featured traditional country crafts.

 • این نمایشگاه صنایع دستی سنتی روستایی را به نمایش گذاشت.

 • They learned the craft of weaving.

 • آنها صنعت بافندگی را آموختند.

 • Craft spirits are gaining popularity.

 • ارواح صنایع دستی محبوبیت پیدا می کنند.

 • the rise of craft distilling

 • ظهور تقطیر صنایع دستی

 • Washington residents buy 10 percent of their beer from craft brewers.

 • ساکنان واشنگتن 10 درصد آبجو خود را از آبجوسازی های دست ساز خریداری می کنند.

 • Artisan and craft breads are a rising star of the baked goods industry.

 • نان های صنایع دستی و صنایع دستی یک ستاره در حال ظهور در صنعت پخت و پز هستند.

 • opposite of

 • artlessness

 • بی هنری

 • ineptitude

 • ناتوانی

 • ineptness

 • ناتوانی

 • maladroitness

 • بد اخلاقی

 • avocation

 • فراخوانی

 • clumsiness

 • دست و پا چلفتی

 • entertainment

 • سرگرمی

 • ignorance

 • جهل

 • inability

 • عجز

 • inadequacy

 • بی کفایتی

 • incapacity

 • ناتوانی

 • incompetence

 • بی کفایتی

 • lack

 • عدم

 • openness

 • باز بودن

 • recreation

 • تفریحی

 • synonyms of

 • skill

 • مهارت

 • art

 • هنر

 • ability

 • توانایی

 • aptitude

 • صلاحیت - استعداد - شایستگی

 • artistry

 • هنری

 • cleverness

 • زیرکی

 • knack

 • مهارت

 • technique

 • تکنیک

 • adroitness

 • مهارت

 • expertise

 • تجربه و تخصص

 • adeptness

 • مهارت

 • capability

 • قابلیت

 • competence

 • صلاحیت

 • dexterity

 • مهارت

 • expertness

 • تخصص

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی