ترجمه
حذف

creature

موجود

noun

اسم

UK : ˈkriː.tʃər

US : ˈkriː.tʃɚ

google image of creature

creature image / تصویر
creature image / تصویر
creature image / تصویر
creature image / تصویر
creature image / تصویر

Description of creature

SENTENCE of creature

 • The unicorn is a fabulous creature.

 • اسب شاخدار یک موجود افسانه ای است.

 • Strangely. no one believed us when we told them we`d been visited by a creature from Mars.

 • به طرز عجیبی وقتی به آنها گفتیم موجودی از مریخ ما را ملاقات کرده است، هیچ کس ما را باور نکرد.

 • We saw many creatures of the forest.

 • ما بسیاری از موجودات جنگل را دیدیم.

 • His book examines the symbolism of many mythical creatures.

 • کتاب او نمادگرایی بسیاری از موجودات افسانه ای را بررسی می کند.

 • The log was home to all sorts of little creatures.

 • کنده درخت محل زندگی انواع موجودات کوچک بود.

 • synonyms of

 • animal

 • حیوان

 • beast

 • جانور

 • brute

 • بی رحم

 • critter

 • موجود

 • being

 • بودن

 • beastie

 • وحشی

 • organism

 • ارگانیسم

 • living thing

 • موجود زنده

 • quadruped

 • چهارپا

 • insect

 • حشره

 • living entity

 • موجود زنده

 • living soul

 • روح زنده

 • varmint

 • ورمنت

 • dumb animal

 • حیوان گنگ

 • life form

 • شکل زندگی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی