ترجمه
حذف

credit

اعتبار

noun

اسم

UK : ˈkred.ɪt

US : ˈkred.ɪt

google image of credit

credit image / تصویر
credit image / تصویر
credit image / تصویر
credit image / تصویر
credit image / تصویر

Description of credit

SENTENCE of credit

 • opposite of

 • blame

 • سرزنش کردن

 • culpability

 • مقصر بودن

 • fault

 • عیب

 • responsibility

 • مسئولیت

 • denunciation

 • محکوم کردن

 • guilt

 • گناه

 • liability

 • مسئولیت

 • accountability

 • مسئوليت

 • comdemnation

 • محکوم کردن

 • criticism

 • انتقاد

 • disregard

 • بی توجهی

 • disacknowledgement

 • عدم تایید

 • disrespect

 • بی احترامی

 • culpableness

 • مقصر بودن

 • censure

 • انتقاد

 • synonyms of

 • praise

 • ستایش

 • glory

 • شکوه

 • acclaim

 • تحسین

 • kudos

 • ستایش

 • recognition

 • به رسمیت شناختن

 • approval

 • تصویب

 • merit

 • شایستگی

 • commendation

 • ستایش

 • distinction

 • فرق - تمیز - تشخیص

 • accolade

 • تحسین

 • acknowledgementUK

 • قدردانی انگلستان

 • admiration

 • تحسین

 • adulation

 • تحسین

 • appreciation

 • قدردانی

 • approbation

 • تقلب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی