ترجمه
حذف

crime

جرم

noun

اسم

UK : kraɪm

US : kraɪm

google image of crime

crime image / تصویر
crime image / تصویر
crime image / تصویر
crime image / تصویر
crime image / تصویر

Description of crime

SENTENCE of crime

 • opposite of

 • noncrime

 • غیر جنایی

 • obedience

 • اطاعت

 • behaviorUS

 • رفتار ایالات متحده

 • behaviourUK

 • رفتار انگلستان

 • virtue

 • تقوا

 • kindness

 • مهربانی

 • good

 • خوب

 • goodness

 • خوبی

 • good deed

 • عمل خوب

 • manners

 • آداب

 • right

 • درست

 • observance

 • رعایت

 • noninfringement

 • عدم نقض

 • perfection

 • کمال

 • submission

 • ارسال

 • synonyms of

 • offenceUK

 • جرم انگلستان

 • transgression

 • تخلف

 • violation

 • نقض

 • wrong

 • اشتباه

 • fault

 • عیب

 • misdeed

 • خلافکاری

 • trespass

 • تجاوز

 • felony

 • جنایت

 • malefaction

 • بدجنسی

 • misdemeanourUK

 • جنایت انگلستان

 • malfeasance

 • تخلف

 • misdemeanorUS

 • جنایت آمریکا

 • atrocity

 • قساوت

 • breach

 • رخنه

 • charge

 • شارژ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی