ترجمه
حذف

criminal

جنایی

noun

اسم

UK : ˈkrɪm.ɪ.nəl

US : ˈkrɪm.ə.nəl

google image of criminal

criminal image / تصویر
criminal image / تصویر
criminal image / تصویر
criminal image / تصویر
criminal image / تصویر

Description of criminal

SENTENCE of criminal

 • opposite of

 • legal

 • مجاز

 • lawful

 • حلال

 • innocent

 • بی گناه

 • legitimate

 • مشروع

 • honest

 • صادقانه

 • uncorrupt

 • غیر فاسد

 • ethical

 • اخلاقی

 • legalisedUK

 • قانونی شده انگلستان

 • legalizedUS

 • ایالات متحده قانونی شد

 • permitted

 • مجاز است

 • authorisedUK

 • مجاز انگلستان

 • authorizedUS

 • مجاز ایالات متحده

 • permissible

 • مجاز

 • rightful

 • برحق

 • acceptable

 • قابل قبول

 • synonyms of

 • unlawful

 • غیر قانونی

 • illicit

 • قاچاق

 • lawless

 • بی قانون

 • illegal

 • غیر مجاز

 • prohibited

 • ممنوع است

 • dishonest

 • متقلب

 • felonious

 • جنایتکارانه

 • corrupt

 • فاسد

 • culpable

 • مجرم

 • illegitimate

 • نامشروع

 • unethical

 • غیر اخلاقی

 • villainous

 • شرور

 • crooked

 • کج

 • disorderly

 • بی نظم

 • indictable

 • قابل مجازات

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی