ترجمه
حذف

criticize

انتقاد کنید

verb

فعل

UK : ˈkrɪt.ɪ.saɪz

US : ˈkrɪt̬.ɪ.saɪz

google image of criticize

criticize image / تصویر
criticize image / تصویر
criticize image / تصویر
criticize image / تصویر
criticize image / تصویر

Description of criticize

SENTENCE of criticize

 • opposite of

 • praise

 • ستایش

 • extol

 • ستایش کردن

 • extoll

 • ستایش کردن

 • laud

 • ستایش

 • celebrate

 • جشن گرفتن

 • commend

 • ستایش کردن

 • compliment

 • تعریف و تمجید

 • applaud

 • کف زدن

 • congratulate

 • تبریک گفتن

 • hail

 • تگرگ

 • salute

 • سلام

 • acclaim

 • تحسین

 • flatter

 • چاپلوس کردن

 • panegyrize

 • پانیزه کردن

 • appreciate

 • قدردانی

 • synonyms of

 • censure

 • انتقاد

 • condemn

 • محکوم کردن

 • knock

 • در زدن

 • pan

 • ماهی تابه

 • denounce

 • محکوم کردن

 • blast

 • انفجار

 • disparage

 • تحقیر کردن

 • slam

 • ضربه زدن

 • lambaste

 • لمبست

 • arraign

 • محاکمه کردن

 • attack

 • حمله کنند

 • pillory

 • ستونی

 • roast

 • کباب

 • besmirch

 • بدجنسی

 • denigrate

 • تحقیر کردن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی