ترجمه
حذف

cup

فنجان

noun

اسم

UK : kʌp

US : kʌp

google image of cup

cup image / تصویر
cup image / تصویر
cup image / تصویر
cup image / تصویر
cup image / تصویر

Description of cup

SENTENCE of cup

 • opposite of

 • blame

 • سرزنش کردن

 • hindrance

 • مانع

 • lack

 • عدم

 • loss

 • ضرر - زیان

 • need

 • نیاز

 • punishment

 • مجازات

 • want

 • خواستن

 • disadvantage

 • عیب

 • honesty

 • صداقت

 • truth

 • حقیقت

 • protrusion

 • برآمدگی

 • bulge

 • برآمدگی

 • lump

 • توده

 • swelling

 • ورم

 • bump

 • دست انداز

 • synonyms of

 • chalice

 • جام

 • mug

 • لیوان

 • beaker

 • لیوان

 • tumbler

 • لیوان

 • stein

 • استین

 • teacup

 • فنجان چای

 • goblet

 • جام

 • demitasse

 • demitasse

 • vessel

 • کشتی

 • bowl

 • کاسه

 • cannikin

 • کانیکین

 • grail

 • جام

 • jug

 • کوزه

 • glass

 • شیشه

 • stoup

 • استاپ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی