ترجمه
حذف

curriculum

برنامه درسی

noun

اسم

UK : kəˈrɪk.jə.ləm

US : kəˈrɪk.jə.ləm

google image of curriculum

curriculum image / تصویر
curriculum image / تصویر
curriculum image / تصویر
curriculum image / تصویر
curriculum image / تصویر

Description of curriculum

SENTENCE of curriculum

  • Maths is an intrinsic part of the school curriculum.

  • ریاضی جزء ذاتی برنامه درسی مدرسه است.

  • The Romans aren`t on this year`s curriculum.

  • رومی ها در برنامه درسی امسال نیستند.

  • She demanded to see the school`s curriculum.

  • او خواستار دیدن برنامه درسی مدرسه شد.

  • opposite of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی