ترجمه
حذف

dance

رقصیدن

verb

فعل

UK : dɑːns

US : dæns

google image of dance

dance image / تصویر
dance image / تصویر
dance image / تصویر
dance image / تصویر
dance image / تصویر

Description of dance

SENTENCE of dance

 • opposite of

 • stop

 • متوقف کردن

 • halt

 • مکث

 • pause

 • مکث

 • break

 • زنگ تفريح

 • cease

 • دست کشیدن

 • discontinue

 • متوقف کردن

 • rest

 • باقی مانده

 • wait

 • صبر کن

 • hesitate

 • تردید کنید

 • stand

 • ایستادن

 • loiter

 • سرگردان

 • idle

 • بیکار

 • laze

 • تنبلی

 • linger

 • درنگ

 • loaf

 • نان

 • synonyms of

 • prance

 • شوخی

 • sway

 • تاب خوردن

 • bop

 • باپ

 • rock

 • سنگ

 • trip

 • سفر

 • twirl

 • چرخش

 • disco

 • دیسکو

 • gyrate

 • دوران

 • hoof it

 • آن را سم بزن

 • pirouette

 • پیروت

 • spin

 • چرخش

 • step

 • گام

 • whirl

 • چرخیدن

 • foot it

 • پای آن

 • groove

 • شیار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی