ترجمه
حذف

danger

خطر

noun

اسم

UK : ˈdeɪn.dʒər

US : ˈdeɪn.dʒɚ

google image of danger

danger image / تصویر
danger image / تصویر
danger image / تصویر
danger image / تصویر
danger image / تصویر

Description of danger

SENTENCE of danger

 • opposite of

 • safety

 • ایمنی

 • security

 • امنیت

 • asylum

 • پناهندگی

 • immunity

 • مصونیت

 • guard

 • نگهبان

 • inviolability

 • تخلف ناپذیری

 • invulnerability

 • آسیب ناپذیری

 • protection

 • حفاظت

 • care

 • مراقبت

 • shelter

 • پناه

 • welfare

 • رفاه

 • refuge

 • پناه

 • safekeeping

 • نگهداری

 • safeguarding

 • حفاظت

 • defenceUK

 • دفاع بریتانیا

 • synonyms of

 • risk

 • خطر

 • peril

 • خطر

 • hazard

 • خطر

 • jeopardy

 • خطر

 • endangerment

 • به خطر افتادن

 • insecurity

 • ناامنی

 • precariousness

 • بی ثباتی

 • imperilment

 • به خطر انداختن

 • instability

 • بی ثباتی

 • perilousness

 • خطرناک بودن

 • trouble

 • مشکل

 • uncertainty

 • عدم قطعیت

 • riskiness

 • ریسک پذیری

 • vulnerability

 • آسیب پذیری

 • crisis

 • بحران

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی