ترجمه
حذف

daughter

فرزند دختر

noun

اسم

UK : ˈdɔː.tər

US : ˈdɑː.t̬ɚ

google image of daughter

daughter image / تصویر
daughter image / تصویر
daughter image / تصویر
daughter image / تصویر
daughter image / تصویر

Description of daughter

SENTENCE of daughter

 • opposite of

 • ancestor

 • جد

 • forbear

 • تحمل کردن

 • forebear

 • پیشین

 • forebearer

 • پیشین

 • forefather

 • پدر

 • foremother

 • مادر پیشین

 • progenitor

 • اجداد

 • forerunner

 • پیشرو

 • predecessor

 • سلف، اسبق، جد

 • primogenitor

 • آغازگر

 • antecedent

 • پیشین

 • ascendant

 • صعودی

 • ascendent

 • صعودی

 • parent

 • والدین

 • precursor

 • پیش ساز

 • synonyms of

 • girl

 • دختر

 • lass

 • دختر

 • descendant

 • نسل

 • offspring

 • فرزندان

 • female child

 • بچه مونث

 • female offspring

 • فرزندان ماده

 • heir

 • واری

 • issue

 • موضوع

 • child

 • کودک

 • successor

 • جانشین

 • progeny

 • نتاج

 • scion

 • قلمه

 • posterity

 • آیندگان

 • son

 • فرزند پسر

 • seed

 • دانه

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی