ترجمه
حذف

dead

مرده

adjective

صفت

UK : ded

US : ded

google image of dead

dead image / تصویر
dead image / تصویر
dead image / تصویر
dead image / تصویر
dead image / تصویر

Description of dead

SENTENCE of dead

 • opposite of

 • alive

 • زنده

 • live

 • زنده

 • breathing

 • نفس كشيدن

 • living

 • زندگي كردن

 • active

 • فعال

 • existing

 • موجود

 • animate

 • جان دادن

 • responsive

 • پاسخگو

 • kicking

 • لگد زدن

 • running

 • در حال اجرا

 • awake

 • بیدار

 • existent

 • موجود

 • moving

 • در حال حرکت

 • extant

 • موجود

 • going

 • رفتن

 • synonyms of

 • departed

 • رفت

 • deceased

 • فوت شده

 • late

 • دیر

 • lifeless

 • بی جان

 • perished

 • از بین رفت

 • fallen

 • افتاده

 • inanimate

 • بی جان

 • demised

 • از بین رفته است

 • lost

 • کم شده

 • insensate

 • بی احساس

 • insentient

 • غیر عاطفی

 • slain

 • کشته شدن

 • slaughtered

 • سلاخی شده

 • breathless

 • بی نفس

 • inert

 • بی اثر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی