ترجمه
حذف

debt

بدهی

noun

اسم

UK : det

US : det

google image of debt

debt image / تصویر
debt image / تصویر
debt image / تصویر
debt image / تصویر
debt image / تصویر

Description of debt

SENTENCE of debt

 • opposite of

 • asset

 • دارایی

 • cash

 • پول نقد

 • credit

 • اعتبار

 • excess

 • اضافی

 • irresponsibility

 • بی مسئولیتی

 • profit

 • سود

 • tally

 • شمارش

 • settlement

 • توافق

 • income

 • درآمد

 • ingratitude

 • ناسپاسی

 • noncrime

 • غیر جنایی

 • behaviorUS

 • رفتار ایالات متحده

 • behaviourUK

 • رفتار انگلستان

 • obedience

 • اطاعت

 • manners

 • آداب

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی