ترجمه
حذف

decline

کاهش می یابد

verb

فعل

UK : dɪˈklaɪn

US : dɪˈklaɪn

google image of decline

decline image / تصویر
decline image / تصویر
decline image / تصویر
decline image / تصویر
decline image / تصویر

Description of decline

SENTENCE of decline

 • opposite of

 • rise

 • صعود کردن

 • ascent

 • صعود

 • increase

 • افزایش دادن

 • elevation

 • ارتفاع

 • escalation

 • تشدید

 • hike

 • پیاده روی

 • advancement

 • پیشرفت

 • amelioration

 • بهبود

 • ascension

 • معراج

 • improvement

 • بهبود

 • ascendance

 • صعود

 • ascending

 • صعودی

 • enhancement

 • افزایش

 • leap

 • جهش

 • surge

 • موج

 • synonyms of

 • fall

 • سقوط

 • descent

 • نزول

 • downturn

 • رکود

 • deterioration

 • زوال

 • diminution

 • کاهش

 • slump

 • سقوط

 • abatement

 • کاهش

 • decrease

 • نزول کردن

 • reduction

 • کاهش

 • decrement

 • کاهش

 • dip

 • شیب

 • drop

 • رها کردن

 • ebb

 • فروکش

 • lessening

 • کاهش

 • regression

 • پسرفت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی