ترجمه
حذف

deeply

عمیقا

adverb

قید

UK : ˈdiːp.li

US : ˈdiːp.li

google image of deeply

deeply image / تصویر
deeply image / تصویر
deeply image / تصویر
deeply image / تصویر
deeply image / تصویر

Description of deeply

SENTENCE of deeply

 • opposite of

 • incompletely

 • به طور ناقص

 • lightly

 • به آرامی

 • little

 • مقدار کمی

 • slightly

 • اندکی

 • negligibly

 • بطور ناچیز

 • marginally

 • در حاشیه

 • somewhat

 • قدری

 • nominally

 • به صورت اسمی

 • moderately

 • نسبتا

 • partially

 • تا اندازه ای

 • minimally

 • حداقل

 • relatively

 • به طور نسبی

 • barely

 • به سختی

 • scarcely

 • به ندرت

 • insignificantly

 • به طور ناچیز

 • synonyms of

 • profoundly

 • عمیقا

 • seriously

 • به طور جدی

 • severely

 • به شدت، شدیدا

 • thoroughly

 • به طور کامل

 • acutely

 • به صورت حاد

 • completely

 • به طور کامل

 • intensely

 • به شدت

 • solemnly

 • به طور رسمی

 • enormously

 • بسیار زیاد

 • extremely

 • فوق العاده

 • gravely

 • به شدت

 • greatly

 • تا حد زیادی

 • really

 • واقعا

 • sadly

 • با ناراحتی

 • sure

 • مطمئن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی