ترجمه
حذف

defendant

مدافع

noun

اسم

UK : dɪˈfen.dənt

US : dɪˈfen.dənt

google image of defendant

defendant image / تصویر
defendant image / تصویر
defendant image / تصویر
defendant image / تصویر
defendant image / تصویر

Description of defendant

SENTENCE of defendant

 • opposite of

 • plaintiff

 • شاکی

 • accuser

 • متهم کننده

 • claimant

 • مدعی

 • prosecutor

 • دادستان

 • nonparticipant

 • غیر شرکت کننده

 • synonyms of

 • accused

 • متهم

 • litigant

 • طرف دعوا

 • appellant

 • تجدیدنظرخواه

 • respondent

 • پاسخ دهنده

 • prisoner

 • زندانی

 • offender

 • مجرم

 • suspect

 • مشکوک

 • culprit

 • مقصر

 • perpetrator

 • مرتکب

 • suspected person

 • فرد مشکوک

 • plaintiff

 • شاکی

 • petitioner

 • درخواست کننده

 • participant

 • شرکت کننده

 • party

 • مهمانی - جشن

 • litigant

 • طرف دعوا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی