ترجمه
حذف

defense

دفاع

noun

اسم

UK : dɪˈfens

US : dɪˈfens

google image of defense

defense image / تصویر
defense image / تصویر
defense image / تصویر
defense image / تصویر
defense image / تصویر

Description of defense

SENTENCE of defense

 • opposite of

 • assault

 • حمله

 • offenseUS

 • جنایت ایالات متحده

 • attack

 • حمله کنند

 • offenceUK

 • جرم انگلستان

 • strike

 • ضربه

 • blitz

 • حمله رعد اسا

 • offensive

 • توهین آمیز

 • onslaught

 • یورش

 • raid

 • حمله

 • incursion

 • هجوم

 • assailing

 • حمله کردن

 • barrage

 • رگبار

 • push

 • فشار دادن

 • assailment

 • حمله

 • descent

 • نزول

 • synonyms of

 • armourUK

 • armourUK

 • armorUS

 • armorUS

 • defenceUK

 • دفاع بریتانیا

 • ammunition

 • مهمات

 • cover

 • پوشش دادن

 • guard

 • نگهبان

 • protection

 • حفاظت

 • resistance

 • مقاومت

 • safeguard

 • حفاظت

 • fortification

 • استحکامات

 • immunity

 • مصونیت

 • safeguarding

 • حفاظت

 • security

 • امنیت

 • shield

 • سپر

 • stronghold

 • سنگر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی