ترجمه
حذف

defensive

دفاعی

adjective

صفت

UK : dɪˈfen.sɪv

US : dɪˈfen.sɪv

google image of defensive

defensive image / تصویر
defensive image / تصویر
defensive image / تصویر
defensive image / تصویر
defensive image / تصویر

Description of defensive

SENTENCE of defensive

 • opposite of

 • offensive

 • توهین آمیز

 • attacking

 • هجوم بردن

 • undefensive

 • غیر دفاعی

 • unprotective

 • غیر محافظ

 • unwary

 • بی احتیاط

 • unwatchful

 • بی مراقب

 • confident

 • مطمئن

 • aggressive

 • خشونت آمیز

 • offensive

 • توهین آمیز

 • attacking

 • هجوم بردن

 • careless

 • بی توجه

 • harmful

 • زیان آور

 • hurtful

 • آسیب زا

 • inattentive

 • بی توجه

 • injurious

 • آسیب رسان

 • synonyms of

 • protective

 • محافظ

 • defending

 • دفاع کردن

 • guarding

 • نگهبانی

 • shielding

 • محافظ

 • opposing

 • مخالف

 • safeguarding

 • حفاظت

 • protecting

 • محافظت می کند

 • watchful

 • مراقب

 • averting

 • جلوگیری می کند

 • screening

 • غربالگری

 • self-protective

 • خود محافظ

 • wary

 • محتاط

 • withstanding

 • تحمل کردن

 • armouredUK

 • armouredUK

 • armoredUS

 • armoredUS

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی