ترجمه
حذف

define

تعريف كردن

verb

فعل

UK : dɪˈfaɪn

US : dɪˈfaɪn

google image of define

define image / تصویر
define image / تصویر
define image / تصویر
define image / تصویر
define image / تصویر

Description of define

SENTENCE of define

 • opposite of

 • distort

 • تحریف کردن

 • confuse

 • گیج کردن

 • bend

 • خم شدن

 • twist

 • پیچ - پیچیدن

 • manipulate

 • دستکاری کردن

 • misrepresent

 • نادرست معرفی کنید

 • obscure

 • مبهم

 • hide

 • پنهان شدن

 • alter

 • تغییر دهید

 • skew

 • کج کردن

 • spin

 • چرخش

 • warp

 • پیچ و تاب

 • misconstrue

 • سوء تعبیر کردن

 • obfuscate

 • مبهم

 • conceal

 • پنهان کردن، پوشاندن

 • synonyms of

 • describe

 • توصیف کردن

 • state

 • دولت

 • explain

 • توضیح

 • interpret

 • تفسیر

 • characteriseUK

 • characteriseUK

 • characterizeUS

 • مشخص کردن ایالات متحده

 • denote

 • مشخص کن

 • detail

 • جزئیات

 • expound

 • توضیح دادن

 • express

 • بیان

 • elucidate

 • روشن کردن

 • term

 • مدت، اصطلاح

 • character

 • شخصیت

 • clarify

 • روشن کردن

 • construe

 • تعبیر کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی