ترجمه
حذف

definition

تعریف

noun

اسم

UK : ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən

US : ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən

google image of definition

definition image / تصویر
definition image / تصویر
definition image / تصویر
definition image / تصویر
definition image / تصویر

Description of definition

SENTENCE of definition

 • opposite of

 • ambiguity

 • گنگ

 • nonsense

 • مزخرف

 • question

 • سوال

 • vagueness

 • ابهام

 • concealment

 • پنهان کاری

 • quiet

 • ساکت

 • silence

 • سکوت

 • denial

 • انکار

 • suppression

 • سرکوب

 • complication

 • عوارض

 • obfuscation

 • مبهم سازی

 • obscurity

 • ابهام

 • misrepresentation

 • ارائه اطلاعات نادرست

 • hiding

 • قایم شدن

 • ignorance

 • جهل

 • synonyms of

 • meaning

 • معنی

 • description

 • شرح

 • explanation

 • توضیح

 • sense

 • احساس، مفهوم

 • clarification

 • شفاف سازی

 • delineation

 • ترسیم

 • denotation

 • دلالت

 • designation

 • تعیین

 • terminology

 • واژه شناسی

 • elucidation

 • روشنگری

 • explication

 • توضیح

 • exposition

 • نمایشگاه

 • expounding

 • توضیح دادن

 • signification

 • دلالت

 • translation

 • ترجمه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی