ترجمه
حذف

demonstration

تظاهرات

noun

اسم

UK : ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən

US : ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən

google image of demonstration

demonstration image / تصویر
demonstration image / تصویر
demonstration image / تصویر
demonstration image / تصویر
demonstration image / تصویر

Description of demonstration

SENTENCE of demonstration

 • opposite of

 • concealment

 • پنهان کاری

 • contradiction

 • تناقض

 • denial

 • انکار

 • hiding

 • قایم شدن

 • veto

 • وتو

 • modesty

 • فروتنی

 • plainness

 • ساده بودن

 • unpretentiousness

 • بی تکلفی

 • severity

 • شدت

 • simplicity

 • سادگی

 • austerity

 • ریاضت

 • reserve

 • ذخیره

 • humility

 • فروتنی

 • ordinariness

 • معمولی بودن

 • inconspicuousness

 • نامحسوس بودن

 • synonyms of

 • confirmation

 • تائیدیه

 • proof

 • اثبات

 • affirmation

 • تایید

 • substantiation

 • اثبات

 • indication

 • نشانه

 • validation

 • اعتبار سنجی

 • corroboration

 • تایید

 • display

 • نمایش دادن

 • evidence

 • شواهد و مدارک

 • exhibition

 • نمایشگاه

 • flaunting

 • به رخ کشیدن

 • manifestation

 • تجلی

 • show

 • نشان می دهد

 • testimony

 • شهادت

 • verification

 • تایید

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی