word - لغت

deprives || محروم می کند

part of speech - بخش گفتار

N/A || N/A

spell - تلفظ

dɪˈpraɪv

UK :

dɪˈpraɪv

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [deprives] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

 • He claimed that he had been deprived of his freedom/rights.


  او مدعی شد که از آزادی/حقوق خود محروم شده است.

 • You can't function properly when you're deprived of sleep.


  وقتی از خواب محروم هستید نمی توانید به درستی کار کنید.

synonyms - مترادف

 • strips


  نوارها

 • divests


  واگذار می کند

 • dispossesses


  سلب مالکیت می کند

 • robs


  غارت می کند

 • bereaves


  سوگوار می شود

 • relieves


  تسکین می دهد

 • denies


  تکذیب می کند

 • abates


  کاهش می یابد

 • expropriates


  مصادره می کند

 • disinherits


  سلب ارث می کند

 • despoils


  برهنه می کند

 • denudes


  حذف می کند

 • removes


  کنار می کشد

 • withdraws


  ورشکستگان

 • bankrupts


  برهنه

 • bares


  برچیده می کند

 • dismantles


  لباس پوشیدن می کند

 • disrobes


  اسکله ها

 • docks


  فقیر می کند

 • impoverishes


  از دست می دهد

 • loses


  تصرف می کند

 • seizes


  اسکیم

 • skims


  سفت ها

 • stiffs


  کشتی می گیرد

 • wrests


  بنیم ها

 • benims


  تقلب می کند

 • cheats out of


  انجام می دهد از


 • می کند از

 • diddles out of


  دزدی از

 • robs of


  می برد

 • takes away  Warning: Undefined array key 30 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

antonyms - متضاد

 • provides


  فراهم می کند

 • cares for


  توجه داشتن به

 • supports


  پشتیبانی می کند

 • cares


  مراقبت می کند


 • مسئول هستند

 • feeds


  تغذیه می کند

 • fends for


  دفاع می کند


 • مسئول است

 • looks after


  پرورش می دهد

 • nurtures


  حفظ می کند

 • sustains


  اداره می کند


 • پر

 • administers


  بیکن را به خانه می آورد

 • feathers


  لباس ها

 • brings home the bacon


  وقف می کند


 • ایالات متحده را حمایت می کند

 • endows


  امور مالی

 • favorsUS


  غذا می دهد به

 • finances


  افراط می کند


 • نگه می دارد

 • indulges


  وزرا

 • keeps


  تخته را برای

 • maintains


  رزق و روزی را برای

 • ministers


  لایه ها

 • provides board for


  جیره

 • provides sustenance for


  راضی می کند

 • nourishes


  رفتار می کند

 • plies  Warning: Undefined array key 27 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • rations  Warning: Undefined array key 28 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • satisfies  Warning: Undefined array key 29 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • treats  Warning: Undefined array key 30 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589