ترجمه
حذف

designer

طراح

noun

اسم

UK : dɪˈzaɪ.nər

US : dɪˈzaɪ.nɚ

google image of designer

designer image / تصویر
designer image / تصویر
designer image / تصویر
designer image / تصویر
designer image / تصویر

Description of designer

SENTENCE of designer

 • opposite of

 • antiquated

 • قدیمی

 • archaic

 • قدیمی، کهنه

 • dated

 • تاریخ دار

 • fusty

 • تند

 • musty

 • کپک زده

 • oldfangled

 • قدیمی

 • old-fashioned

 • سبک قدیمی

 • old-time

 • زمان قدیم

 • out-of-date

 • منسوخ

 • outmoded

 • منسوخ شده

 • outdated

 • منسوخ شده

 • obsolete

 • منسوخ شده

 • superannuated

 • بازنشسته شده

 • prehistoric

 • ماقبل تاریخ

 • outworn

 • فرسوده شده

 • synonyms of

 • deviser

 • طراح

 • inventor

 • مخترع

 • originator

 • مبتکر

 • creator

 • ایجاد کننده

 • producer

 • تهیه کننده

 • architect

 • معمار

 • planner

 • برنامه ریز

 • artificer

 • مصنوع

 • author

 • نویسنده

 • fabricator

 • سازنده

 • contriver

 • مجعول

 • developer

 • توسعه دهنده

 • engineer

 • مهندس

 • fashioner

 • شیک پوش

 • formulator

 • فرمول ساز

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی