ترجمه
حذف

detail

جزئیات

noun

اسم

UK : ˈdiː.teɪl

US : dɪˈteɪl

google image of detail

detail image / تصویر
detail image / تصویر
detail image / تصویر
detail image / تصویر
detail image / تصویر

Description of detail

SENTENCE of detail

 • opposite of

 • entirety

 • تمامیت

 • overview

 • بررسی اجمالی

 • whole

 • کل

 • wholeness

 • تمامیت

 • entireness

 • تمامیت

 • fullness

 • پر بودن

 • generality

 • عمومیت

 • outline

 • طرح کلی

 • recklessness

 • بی پروایی

 • foreign land

 • سرزمین بیگانه

 • salient point

 • نقطه برجسته

 • carelessness

 • سهل انگاری - بی دقتی

 • inattentiveness

 • بی توجهی

 • inattention

 • بی توجهی

 • incaution

 • احتیاط

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی