ترجمه
حذف

determine

تعیین کنید

verb

فعل

UK : dɪˈtɜː.mɪn

US : dɪˈtɝː.mɪn

google image of determine

determine image / تصویر
determine image / تصویر
determine image / تصویر
determine image / تصویر
determine image / تصویر

Description of determine

SENTENCE of determine

 • opposite of

 • hinder

 • مانع شود

 • impede

 • مانع

 • hamper

 • مانع

 • inhibit

 • مهار کند

 • curb

 • محدود کردن

 • hamstring

 • همسترینگ

 • hold back

 • عقب نگه دارید

 • stymie

 • میخچه

 • thwart

 • خنثی کردن

 • arrest

 • دستگیری

 • bottleneck

 • تنگنا

 • counteract

 • مقابله کند

 • crimp

 • چین دار کردن

 • cripple

 • فلج کردن

 • interfere with

 • دخالت کند

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی