ترجمه
حذف

development

توسعه

noun

اسم

UK : dɪˈvel.əp.mənt

US : dɪˈvel.əp.mənt

google image of development

development image / تصویر
development image / تصویر
development image / تصویر
development image / تصویر
development image / تصویر

Description of development

SENTENCE of development

 • opposite of

 • decline

 • کاهش می یابد

 • decrease

 • نزول کردن

 • deterioration

 • زوال

 • reduction

 • کاهش

 • degeneration

 • انحطاط

 • stagnation

 • رکود

 • declination

 • انحراف

 • degradation

 • تنزل

 • descent

 • نزول

 • downgrade

 • خلع درجه

 • retrogression

 • پسرفت

 • decadence

 • انحطاط

 • declension

 • انحراف

 • degeneracy

 • انحطاط

 • falling

 • افتادن

 • synonyms of

 • advancement

 • پیشرفت

 • buildout

 • ساختن

 • blooming

 • شکوفه دادن

 • success

 • موفقیت

 • addition

 • علاوه بر این

 • augmenting

 • افزایش

 • enhancement

 • افزایش

 • expansion

 • گسترش

 • blossoming

 • شکوفا شدن

 • burgeoning

 • جوانه زدن

 • enlargement

 • بزرگ شدن

 • extension

 • افزونه

 • headway

 • پیشروی

 • reinforcement

 • تقویت

 • spread

 • انتشار دادن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی