ترجمه
حذف

devote

اختصاص

phrasal verb

فعل چند قسمتی

UK : dɪˈvəʊt

US : dɪˈvoʊt

google image of devote

devote image / تصویر
devote image / تصویر
devote image / تصویر
devote image / تصویر
devote image / تصویر

Description of devote

SENTENCE of devote

 • opposite of

 • conceal

 • پنهان کردن، پوشاندن

 • desecrate

 • هتک حرمت کردن

 • disrespect

 • بی احترامی

 • hold

 • نگه دارید

 • keep

 • نگاه داشتن

 • misappropriate

 • نامناسب

 • misuse

 • سوء استفاده

 • refrain

 • خودداری

 • refuse

 • رد کردن

 • take

 • گرفتن

 • waste

 • هدر

 • withhold

 • خودداری کنید

 • misapply

 • اشتباه اعمال کنید

 • steal

 • کش رفتن

 • alienate

 • بیگانه کردن

 • synonyms of

 • apply

 • درخواست دادن

 • give

 • دادن

 • address

 • نشانی

 • bend

 • خم شدن

 • buckle

 • دست و پنجه نرم کردن

 • occupy oneself

 • خود را اشغال کند

 • concern oneself

 • خود را نگران کند

 • dedicate

 • وقف کن

 • commit

 • مرتکب شدن

 • direct

 • مستقیم

 • buckle down

 • دست و پنجه نرم کردن

 • be diligent

 • کوشا باشید

 • work hard

 • سخت کار کن

 • peg away

 • گیره دور

 • be industrious

 • پرتلاش باشد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی