ترجمه
حذف

diet

رژیم غذایی

noun

اسم

UK : ˈdaɪ.ət

US : ˈdaɪ.ət

google image of diet

diet image / تصویر
diet image / تصویر
diet image / تصویر
diet image / تصویر
diet image / تصویر

Description of diet

SENTENCE of diet

 • opposite of

 • binge

 • پرخوری

 • indulgence

 • زیاده خواهی

 • deprivation

 • محرومیت

 • starvation

 • گرسنگی

 • extras

 • اضافی

 • neglect

 • بی توجهی

 • negligence

 • غفلت

 • malnourishment

 • سوء تغذیه

 • malnutrition

 • سوء تغذیه

 • ignorance

 • جهل

 • deprivation of food

 • محرومیت از غذا

 • food deprivation

 • محرومیت از غذا

 • imbalanced diet

 • رژیم نامتعادل

 • bad diet

 • رژیم غذایی بد

 • poor diet

 • رژیم غذایی ضعیف

 • synonyms of

 • fast

 • سریع

 • abstinence

 • پرهیز

 • regime

 • رژیم

 • regimen

 • رژیم

 • dietary

 • غذایی

 • dietary regimen

 • رژیم غذایی

 • intake

 • مصرف

 • quantity

 • تعداد

 • restricted diet

 • رژیم غذایی محدود

 • restriction

 • محدودیت

 • starvation

 • گرسنگی

 • stock

 • موجودی

 • supply

 • عرضه

 • dietary programme

 • برنامه غذایی

 • dietary regime

 • رژیم غذایی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی