ترجمه
حذف

dimension

بعد، ابعاد، اندازه

noun

اسم

UK : ˌdaɪˈmen.ʃən

US : ˌdɪˈmen.ʃən

google image of dimension

dimension image / تصویر
dimension image / تصویر
dimension image / تصویر
dimension image / تصویر
dimension image / تصویر

Description of dimension

SENTENCE of dimension

 • opposite of

 • insignificance

 • بی اهمیت بودن

 • unimportance

 • بی اهمیتی

 • lethargy

 • بی حالی

 • ignorance

 • جهل

 • guess

 • حدس بزن

 • estimate

 • تخمین زدن

 • insignificance

 • بی اهمیت بودن

 • part

 • بخش

 • tininess

 • ریز بودن

 • smallness

 • کوچکی

 • unimportance

 • بی اهمیتی

 • littleness

 • کوچکی

 • extreme

 • مفرط

 • limitation

 • محدودیت

 • insignificance

 • بی اهمیت بودن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی