ترجمه
حذف

direction

جهت

noun

اسم

UK : daɪˈrek.ʃən

US : dɪˈrek.ʃən

google image of direction

direction image / تصویر
direction image / تصویر
direction image / تصویر
direction image / تصویر
direction image / تصویر

Description of direction

SENTENCE of direction

 • opposite of

 • deviation

 • انحراف

 • misdirection

 • جهت گیری اشتباه

 • wrong way

 • راه اشتباه

 • request

 • درخواست

 • lawlessness

 • بی قانونی

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • answer

 • پاسخ

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • question

 • سوال

 • mismanagement

 • سوء مدیریت

 • powerlessness

 • ناتوانی

 • impotence

 • ناتوانی جنسی

 • uselessness

 • بی فایده بودن

 • reply

 • پاسخ

 • inability

 • عجز

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی