ترجمه
حذف

discovery

کشف

noun

اسم

UK : dɪˈskʌv.ər.i

US : dɪˈskʌv.ɚ.i

google image of discovery

discovery image / تصویر
discovery image / تصویر
discovery image / تصویر
discovery image / تصویر
discovery image / تصویر

Description of discovery

SENTENCE of discovery

 • synonyms of

 • finding

 • یافته

 • unearthing

 • کشف کردن

 • detection

 • تشخیص

 • find

 • پیدا کردن

 • locating

 • یافتن

 • location

 • محل

 • spotting

 • لکه بینی

 • uncovering

 • کشف کردن

 • encounter

 • رویارویی

 • exposition

 • نمایشگاه

 • exposure

 • گرفتن در معرض

 • revelation

 • افشا

 • detecting

 • شناسایی

 • espial

 • مظهر

 • establishment

 • استقرار

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی