ترجمه
حذف

discrimination

تبعیض

noun

اسم

UK : dɪˌskrɪm.ɪˈneɪ.ʃən

US : dɪˌskrɪm.əˈneɪ.ʃən

google image of discrimination

discrimination image / تصویر
discrimination image / تصویر
discrimination image / تصویر
discrimination image / تصویر
discrimination image / تصویر

Description of discrimination

SENTENCE of discrimination

 • opposite of

 • equality

 • برابری

 • impartiality

 • بی طرفی

 • justice

 • عدالت

 • fairness

 • انصاف

 • justness

 • عدالت

 • coequality

 • برابری

 • egalitarianism

 • برابری طلبی

 • equitability

 • برابری

 • equity

 • انصاف

 • isonomy

 • ایسونومی

 • tolerance

 • تحمل

 • non-discrimination

 • عدم تبعیض

 • equal opportunity

 • فرصت برابر

 • equal rights

 • حقوق برابر

 • equal treatment

 • رفتار برابر

 • synonyms of

 • intolerance

 • عدم تحمل

 • prejudice

 • تعصب

 • bias

 • جانبداری

 • bigotry

 • تعصب

 • inequity

 • نابرابری

 • unfairness

 • بی انصافی

 • favouritismUK

 • علاقه مندی انگلستان

 • narrow-mindedness

 • تنگ نظری

 • ageism

 • سن گرایی

 • chauvinism

 • شوونیسم

 • classism

 • طبقه بندی

 • favorUS

 • طرفدار ایالات متحده

 • favourUK

 • favourUK

 • illiberality

 • عدم آزادی

 • injustice

 • بی عدالتی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی