ترجمه
حذف

disorder

بی نظمی

noun

اسم

UK : dɪˈsɔː.dər

US : -ˈsɔːr.dɚ

google image of disorder

disorder image / تصویر
disorder image / تصویر
disorder image / تصویر
disorder image / تصویر
disorder image / تصویر

Description of disorder

SENTENCE of disorder

 • opposite of

 • order

 • سفارش

 • orderliness

 • نظم و ترتیب

 • arrangement

 • ترتیب

 • conformity

 • مطابقت

 • method

 • روش

 • organisationUK

 • سازمان انگلستان

 • organizationUS

 • سازمان ایالات متحده

 • rule

 • قانون

 • system

 • سیستم

 • tidiness

 • آراستگی

 • uniformity

 • یکنواختی

 • neatness

 • آراستگی

 • regulation

 • مقررات

 • symmetry

 • تقارن

 • structure

 • ساختار

 • synonyms of

 • mess

 • بهم ریختگی

 • chaos

 • آشوب

 • muddle

 • درهم ریختن

 • disarray

 • بی نظمی

 • jumble

 • بهم ریختن

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • disorderliness

 • بی نظمی

 • havoc

 • ویرانی

 • confusion

 • گیجی

 • shambles

 • خراب می شود

 • disorderedness

 • بی نظمی

 • disarrangement

 • به هم ریختگی

 • dishevelment

 • ژولیده شدن

 • messiness

 • آشفتگی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی