ترجمه
حذف

divide

تقسیم کنید

verb

فعل

UK : dɪˈvaɪd

US : dɪˈvaɪd

google image of divide

divide image / تصویر
divide image / تصویر
divide image / تصویر
divide image / تصویر
divide image / تصویر

Description of divide

SENTENCE of divide

 • Knead the dough well. then divide it into four pieces.

 • خمیر را خوب ورز دهید. سپس آن را به چهار قسمت تقسیم کنید.

 • Texas is divided into 254 counties.

 • تگزاس به 254 شهرستان تقسیم شده است.

 • The work has been divided into smaller. more manageable sections.

 • کار به کوچکتر تقسیم شده است. بخش های قابل مدیریت تر

 • Human prehistory is divided into three successive periods: the Stone Age. the Bronze Age and the Iron Age.

 • پیش از تاریخ بشر به سه دوره متوالی تقسیم می شود: عصر حجر. عصر برنز و عصر آهن.

 • The money was divided equally between several worthy causes.

 • پول به طور مساوی بین چندین دلیل ارزشمند تقسیم شد.

 • opposite of

 • join

 • پیوستن

 • attach

 • ضمیمه کردن

 • connect

 • اتصال

 • fasten

 • بستن

 • affix

 • چسباندن

 • bind

 • بستن

 • bond

 • رابطه، رشته

 • clamp

 • گیره

 • concatenate

 • به هم پیوستن

 • couple

 • زن و شوهر

 • fuse

 • فیوز

 • interlink

 • پیوند متقابل

 • lock

 • قفل کردن

 • secure

 • امن است

 • tie

 • کراوات

 • synonyms of

 • split

 • شکاف

 • sunder

 • جدا کردن

 • cleave

 • شکافتن

 • part

 • بخش

 • separate

 • جداگانه، مجزا

 • bisect

 • دو نیم کن

 • disjoin

 • جدا کردن

 • sever

 • جداسازی

 • dissect

 • تشریح

 • halve

 • نصف کردن

 • quarter

 • ربع

 • subdivide

 • تقسیم کردن

 • cut

 • قطع كردن

 • partition

 • تقسیم بندی

 • section

 • بخش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی