ترجمه
حذف

division

تقسیم

noun

اسم

UK : dɪˈvɪʒ.ən

US : dɪˈvɪʒ.ən

google image of division

division image / تصویر
division image / تصویر
division image / تصویر
division image / تصویر
division image / تصویر

Description of division

SENTENCE of division

 • opposite of

 • fusion

 • ذوب

 • unification

 • اتحاد

 • attachment

 • پیوست

 • connection

 • ارتباط

 • connecting

 • برقراری ارتباط

 • joining

 • پیوستن

 • merging

 • ادغام

 • union

 • اتحاد. اتصال

 • interlocking

 • در هم تنیده

 • linking

 • ربط دادن

 • merger

 • ادغام

 • combining

 • ترکیب کردن

 • coupling

 • جفت

 • linkage

 • پیوند

 • consolidation

 • تثبیت

 • synonyms of

 • separation

 • جدایش، جدایی

 • dividing

 • تقسيم كردن

 • partition

 • تقسیم بندی

 • segregation

 • جداسازی

 • bisection

 • دو بخش

 • partitioning

 • پارتیشن بندی

 • split

 • شکاف

 • bifurcation

 • دوشاخه شدن

 • dissection

 • تشریح

 • segmentation

 • تقسیم بندی

 • splitting

 • تقسیم کردن

 • carving

 • کنده کاری

 • cleavage

 • رخ

 • cleaving

 • شکاف دادن

 • detaching

 • جدا کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی