ترجمه
حذف

do

انجام دادن

auxiliary verb

فعل کمکی

UK : də

US : du

google image of do

do image / تصویر
do image / تصویر
do image / تصویر
do image / تصویر
do image / تصویر

Description of do

SENTENCE of do

 • opposite of

 • idle

 • بیکار

 • bludge

 • پرت کردن

 • bum

 • ماتحت

 • dally

 • دلتنگ

 • dawdle

 • جست و خیز کردن

 • dillydally

 • دیلیدالی

 • fritter

 • سرخ کن

 • laze

 • تنبلی

 • loaf

 • نان

 • loll

 • لول

 • lollygag

 • آب نبات چوبی

 • lounge

 • سالن استراحت

 • sit back

 • بنشین

 • slack

 • سستی

 • slouch

 • خم شدن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی