ترجمه
حذف

dominate

تسلط داشتن

verb

فعل

UK : ˈdɒm.ɪ.neɪt

US : ˈdɑː.mə.neɪt

google image of dominate

dominate image / تصویر
dominate image / تصویر
dominate image / تصویر
dominate image / تصویر
dominate image / تصویر

Description of dominate

SENTENCE of dominate

 • It`s astonishing to think that only a few years ago Communism dominated eastern Europe.

 • شگفت آور است که فکر کنیم تنها چند سال پیش کمونیسم بر اروپای شرقی تسلط یافت.

 • The skyline is dominated by smoking factory chimneys.

 • دودکش‌های کارخانه‌ها بر خط افق غالب است.

 • a political party dominated by populists

 • یک حزب سیاسی تحت سلطه پوپولیست ها

 • Despite dominating the game. United couldn`t score and lost 2-0.

 • با وجود تسلط بر بازی. یونایتد نتوانست گلزنی کند و 2-0 شکست خورد.

 • synonyms of

 • control

 • کنترل

 • rule

 • قانون

 • direct

 • مستقیم

 • govern

 • حکومت کنند

 • subjugate

 • مطیع کردن

 • command

 • فرمان

 • domineer

 • سلطه گر

 • influence

 • نفوذ

 • master

 • استاد

 • tyranniseUK

 • tyranniseUK

 • tyrannizeUS

 • ایالات متحده را ظلم می کند

 • boss

 • رئیس

 • hegemonize

 • هژمونی کردن

 • overpower

 • چیره شدن

 • bully

 • گردن کلفت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی