ترجمه
حذف

dozen

ده

noun

اسم

UK : ˈdʌz.ən

US : ˈdʌz.ən

google image of dozen

dozen image / تصویر
dozen image / تصویر
dozen image / تصویر
dozen image / تصویر
dozen image / تصویر

Description of dozen

SENTENCE of dozen

 • opposite of

 • ace

 • آس

 • bit

 • بیت

 • dab

 • ضربه زدن

 • dram

 • درام

 • driblet

 • دریبلت

 • glimmer

 • با روشنایی ضعیف تابیدن

 • handful

 • تعداد انگشت شماری

 • hint

 • اشاره

 • lick

 • لیسیدن

 • little

 • مقدار کمی

 • mite

 • کنه

 • mouthful

 • قلنبه سلنبه

 • nip

 • نیش زدن

 • ounce

 • اونس

 • peanuts

 • بادام زمینی

 • synonyms of

 • twelve

 • دوازده

 • mass

 • جرم

 • heap

 • پشته

 • stack

 • پشته

 • pile

 • توده

 • abundance

 • فراوانی

 • quantity

 • تعداد

 • profusion

 • اسراف

 • plenty

 • فراوانی

 • lot

 • مقدار زیادی

 • bundle

 • دسته

 • wealth

 • ثروت

 • slew

 • کشت

 • loads

 • بارها

 • mountain

 • کوه

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی