ترجمه
حذف

drawing

طراحی

noun

اسم

UK : ˈdrɔː.ɪŋ

US : ˈdrɑː.ɪŋ

google image of drawing

drawing image / تصویر
drawing image / تصویر
drawing image / تصویر
drawing image / تصویر
drawing image / تصویر

Description of drawing

SENTENCE of drawing

 • opposite of

 • being

 • بودن

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • scribble

 • خط خطی کردن

 • confusion

 • گیجی

 • mess

 • بهم ریختگی

 • jumble

 • بهم ریختن

 • original

 • اصلی

 • text

 • متن

 • insertion

 • درج

 • introduction

 • معرفی

 • injection

 • تزریق

 • implant

 • ایمپلنت

 • colossus

 • غول پیکر

 • commoner

 • معمولی

 • synonyms of

 • sketch

 • طرح

 • picture

 • تصویر

 • representation

 • نمایندگی

 • illustration

 • تصویر

 • depiction

 • تجسم

 • painting

 • رنگ آمیزی

 • delineation

 • ترسیم

 • portrayal

 • به تصویر کشیدن

 • plan

 • طرح

 • diagram

 • نمودار

 • outline

 • طرح کلی

 • design

 • طرح

 • likeness

 • شباهت

 • layout

 • چیدمان

 • tracing

 • ردیابی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی