ترجمه
حذف

ear

گوش

noun

اسم

UK : ɪər

US : ɪr

google image of ear

ear image / تصویر
ear image / تصویر
ear image / تصویر
ear image / تصویر
ear image / تصویر

Description of ear

SENTENCE of ear

 • opposite of

 • carelessness

 • سهل انگاری - بی دقتی

 • disinclination

 • بی میلی

 • disregard

 • بی توجهی

 • disrespect

 • بی احترامی

 • heedlessness

 • بی توجهی

 • ignorance

 • جهل

 • inattention

 • بی توجهی

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • neglect

 • بی توجهی

 • negligence

 • غفلت

 • thoughtlessness

 • بی فکری

 • disinterest

 • بی علاقگی

 • insouciance

 • بی احتیاطی

 • apathy

 • بی تفاوتی

 • unconcern

 • بی توجهی

 • synonyms of

 • auricle

 • گوش

 • earhole

 • سوراخ گوش

 • lug

 • پره

 • earlobe

 • لاله گوش

 • lobe

 • لوب

 • lughole

 • غول

 • external ear

 • گوش خارجی

 • outer ear

 • گوش بیرونی

 • organ of hearing

 • اندام شنوایی

 • shell-like

 • پوسته مانند

 • auris externa

 • auris externa

 • appreciation

 • قدردانی

 • discrimination

 • تبعیض

 • sensitivity

 • حساسیت

 • feel

 • احساس کنید

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی