ترجمه
حذف

east

شرق

noun

اسم

UK : iːst

US : iːst

google image of east

east image / تصویر
east image / تصویر
east image / تصویر
east image / تصویر
east image / تصویر

Description of east

SENTENCE of east

 • opposite of

 • west

 • غرب

 • westerly

 • غربی

 • western

 • غربی

 • westward

 • به سمت غرب

 • occidental

 • غربی

 • westwardly

 • به سمت غرب

 • west. westwards

 • غرب. به سمت غرب

 • west

 • غرب

 • westward

 • به سمت غرب

 • westwardly

 • به سمت غرب

 • westwards

 • به سمت غرب

 • to the west

 • به سمت غرب

 • West

 • غرب

 • west

 • غرب

 • Occident

 • غرب

 • synonyms of

 • easterly

 • شرقی

 • eastern

 • شرقی

 • oriental

 • شرقی

 • eastwardly

 • به سمت شرق

 • eastward

 • به سمت شرق

 • gerontogeous

 • پیر

 • on the east side of

 • در سمت شرق

 • eastwards

 • به سمت شرق

 • eastward

 • به سمت شرق

 • eastwardly

 • به سمت شرق

 • to the east

 • به سمت شرق

 • Orient

 • مشرق

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی