ترجمه
حذف

economy

اقتصاد

noun

اسم

UK : iˈkɒn.ə.mi

US : iˈkɑː.nə.mi

google image of economy

economy image / تصویر
economy image / تصویر
economy image / تصویر
economy image / تصویر
economy image / تصویر

Description of economy

SENTENCE of economy

 • opposite of

 • wastefulness

 • اسراف

 • profligacy

 • ولخرجی

 • improvidence

 • بی خیالی

 • squandering

 • اسراف کردن

 • overspending

 • بیش از حد خرج کردن

 • prodigality

 • ولخرجی

 • recklessness

 • بی پروایی

 • lavishness

 • تجملات

 • overindulgence

 • زیاده روی

 • immoderation

 • بی اعتدالی

 • imprudence

 • بی تدبیری

 • expenditure

 • مخارج

 • waste

 • هدر

 • extravagancy

 • اسراف

 • diseconomy

 • عدم اقتصاد

 • synonyms of

 • thrift

 • صرفه جویی

 • providence

 • مشیت

 • prudence

 • احتیاط

 • frugality

 • صرفه جویی

 • parsimony

 • صرفه جویی

 • saving

 • صرفه جویی در

 • restraint

 • خویشتن داری - خودداری - پرهیز

 • thriftiness

 • صرفه جویی

 • carefulness

 • دقت

 • husbandry

 • دامداری

 • canniness

 • سگ خواری

 • economisingUK

 • اقتصادی بریتانیا

 • economizingUS

 • صرفه جویی در ایالات متحده

 • meanness

 • پستی

 • miserliness

 • بخل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی