ترجمه
حذف

edition

نسخه

noun

اسم

UK : ɪˈdɪʃ.ən

US : ɪˈdɪʃ.ən

google image of edition

edition image / تصویر
edition image / تصویر
edition image / تصویر
edition image / تصویر
edition image / تصویر

Description of edition

SENTENCE of edition

 • opposite of

 • suppression

 • سرکوب

 • ban

 • ممنوع کردن

 • gag

 • دهان بستن

 • injunction

 • دستور

 • interdiction

 • ممنوعیت

 • prohibition

 • ممنوعیت

 • first draft

 • پیش نویس اول

 • first edition

 • چاپ اول

 • script

 • اسکریپت

 • synonyms of

 • impression

 • احساس؛ عقیده؛ گمان

 • issue

 • موضوع

 • number

 • عدد

 • printing

 • چاپ

 • volume

 • جلد

 • publication

 • انتشار

 • version

 • نسخه

 • copy

 • کپی 🀄

 • recension

 • رکود

 • redaction

 • ویرایش

 • revision

 • تجدید نظر

 • imprint

 • حک

 • programUS

 • programUS

 • programmeUK

 • programmeUK

 • reissue

 • انتشار مجدد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی